50. ເອົາໃຈຂ້ອຍໄປ..


49. ຄວາມລຳບາກ


48. ຢ່າແບກທຸກ


47. ມອບແດ່ຊາວ...


46. ເລັນສະກີ...


45. ຄຸກຄອກ...


44. ຢາກໃຫ້ນວນ...


43. ແສງອາທິດ


42. ປະສົບການ


41. ເຈັບປວດຮັກ


40. ເຮືອໃບລົມ


39. ຂ້ອຍແລະເຈົ້າ


38. ຂ້ອຍຕ້ອງການ..


37. ອະດີດສະທ້ອນ


36. ຮັກ


35. ສ້າງສັນເພງ


34. ແຕ້ມໂລກດ້ວຍ..


33. ຄວາມສຸກ


32. ຮັກທີ່ສູນເສັຍ


31.​ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ..


30.​ ຄວາມຮັກຂ້ອຍ


29. ທົບທວນ


28. ຄວາມຊົງຈຳ


27. ເງົາມືດແລະ...


26. ຈົດຈຳ


25. ຂ້ອຍຄວນຈະ


24. ຂ້ອຍແລະເຈົ້າ


23. ທາງທຸກສາຍ...


22. ​ເບິ່ງດອກໄມ້


21. ເອົາຄວາມຕາຍ...


20. ໂອດວງຕາ...


19. ເມື່ອພະລາຊາ...


18. ສິນໄຊ


17. ຄົນທີ່ໜ້າສົງສານ2


16. ຄົນທີ່ໜ້າສົງສານ1


15. ເຈົ້ານັ້ນເປັນ...


14.​ ໂອ້ຊາຍໜຸ່ມ...


13.​ ໂອ້ຍອດຮັກ...


12. ເຈັບປວດໃດ...


11.​ ຈະໃຫ້ຂ້ອຍ...


10. ເວລາທີ່...


9. ອັນສາຍນ້ຳ...


8. ໂອ້ນີ້ນໍ...


7. ຄວາມຮັກທີ່...


6. ອັນສັດທາ...


5. ຄວາມຮັກບໍ່...


4. ຕົ້ນອະງຸ່ນ...


3. ຄວາມເຈັບປວດ...